Mat trai giat mí trên hay mắt giật mí dưới vài cái thì đó là hiện tượng bình thường xẩy  ra ở mỗi người; tuy nhiên theo thế giới...